Project Citations

porder: Simple CLI for Planet ordersV2 API

"Samapriya Roy. (2019, October 24). samapriya/porder: porder: Simple CLI for Planet ordersV2 API (Version 0.5.2). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3518295"

neon-science-summit-2019

"Samapriya Roy. (2019, October 14). samapriya/neon-science-summit-2019: neon-science-summit-2019 (Version 0.1). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3484160"

Planet-GEE-Pipeline-CLI

"Samapriya Roy. (2019, October 10). samapriya/Planet-GEE-Pipeline-CLI: Planet-GEE-Pipeline-CLI (Version 0.4.8). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3479525"

GEE Asset Manager Addons

"Samapriya Roy. (2019, October 6). samapriya/gee_asset_manager_addon: GEE Asset Manager with Addons (Version 0.3.3). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3474295"

geeup: GEE Upload CLI

"Samapriya Roy. (2019, October 4). samapriya/geeup: geeup: Simple CLI for Earth Engine Uploads (Version 0.3.1). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3473534"

pobatch: porder wrapper for Ordersv2 Batch Client

"Samapriya Roy. (2019, August 26). samapriya/pobatch: pobatch: porder wrapper for Ordersv2 Batch Client (Version 0.0.7). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3376975"

pbasemap: Planet Mosaic Quads Download CLI

"Samapriya Roy. (2019, June 25). samapriya/Planet-Mosaic-Quads-Download-CLI: Planet Mosaic Quads Download CLI (Version 0.1.0). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3255274"

gee2drive: GEE Download CLI

"Samapriya Roy. (2018, August 25). samapriya/gee2drive: gee2drive: Google Earth Engine to Drive Export Manager (Version 0.0.7). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1403657"

pydrop: Digital Ocean CLI

"Samapriya Roy. (2018, July 29). samapriya/pydrop: pydrop: Minimal Python Client for Digital Ocean Droplets (Version 0.0.3). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1323340"

Google Earth Engine Account Transfer Tool

"Samapriya Roy. (2018, February 27). samapriya/gee-takeout: Google Earth Engine Account Transfer Tool (Version 0.1). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1185158"

Clip-Ship-Planet-CLI

"Samapriya Roy. (2018, June 30). samapriya/Clip-Ship-Planet-CLI: Clip-Ship-Batch Planet Command Line Interface (Version 0.2.5). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1302068"

Slack-Notifier-CLI-Addon

"Samapriya Roy. (2017, September 5). samapriya/Slack-Notifier-CLI-Addon: Slack Notifier-CLI Addon (Version 0.1.0). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.885505"

Planet-GEE-Pipeline-GUI

"Samapriya Roy. (2017, June 25). samapriya/Planet-GEE-Pipeline-GUI: Planet-GEE-Pipeline-GUI (Version 0.1.4). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.817739"

Planet-Pipeline-GUI

"Samapriya Roy. (2017, August 17). samapriya/Planet-Pipeline-GUI: Planet-Pipeline-GUI (Version 0.3). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.844149"

ArcMap Addons

"Samapriya Roy. (2017, October 12). samapriya/arcmap-addons: ArcMap Addons (Version 0.2). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1009210"
ArcticDEM-Batch-Pipeline,"Samapriya Roy. (2018, May 3). samapriya/ArcticDEM-Batch-Pipeline: ArcticDEM-Batch-Pipeline (Version 0.1.2). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1240456"

Jetstream-Unofficial-addon

"Samapriya Roy. (2018, March 12). samapriya/jetstream-unofficial-addon: jetstream-unofficial-addon (Version 0.1.2). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1196653"

Planet-Batch-Slack-CLI

"Samapriya Roy. (2017, December 4). samapriya/Planet-Batch-Slack-Pipeline-CLI: Planet-Batch-Slack-Pipeline-CLI (Version 0.1.4). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1079887"

satadd: CLI pipeline for Planet, Satellogic, Google Earth Engine and Digital Globe Imagery

"Samapriya Roy. (2018, October 6). samapriya/satadd: satadd: CLI pipeline for Planet, Satellogic, Google Earth Engine and Digital Globe Imagery (Version 0.0.3). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1450622"

pygbdx: Simple CLI for Digital Globe GBDX

"Samapriya Roy. (2018, October 4). samapriya/pygbdx: pygbdx: Simple CLI for GBDX (Version 0.0.2). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1445734"